Weber.for Flex – flexibilní lepidlo

Mrazuvzdorný, jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu.

Kategorie:

Popis

Mrazuvzdorný, jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu.

– elastický a vysoce přilnavý

– pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru

– vhodný pro podlahové vytápění

– vhodný pro slinuté dlaždice

– třída CT2

 

Použití:

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky, beton. Pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením. Na terasy, balkony. Podlahy ve vlhkých provozech. K lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic. Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

 

Technické údaje:

Na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Reakce na oheň třída A1/A1fl

Vysoká počáteční tahová přídržnost ≥ 1 N/mm2

Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 1 N/mm2

Vysoká tahová přídržnost po uložení v teple ≥ 1 N/mm2

Vysoká tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení ≥ 1 N/mm2

Doba zavadnutí: tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2

Spotřeba 4 kg /m2

 

Hmotnost: 25 kg

Počet ks / pal.: 42

 

Manuály:

Všeobecné požadavky pro podklad:

Suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty, apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu. Při lepeni na porobeton použít na penetraci weber.favo haft ředěný s vodou v poměru 1:2. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.favo haft neředěný.

 

Podmínky pro zpracování:

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do 25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka, průvanu.

 

Aplikace:

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6 lvody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Necháme 5 minut odležet a po té ještě jednou promícháme.

Hmotu aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6×6, 8×8 nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.j

Větší rozměry dlaždic např. 20×20 cm doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva tmelu 1-2 mm silná.

Po osazení dlaždice do tmelu poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací hmotu aplikujeme po 24 hodinách.

 

Nářadí:

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6, 8×8, 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel o velikosti zubu 20×8 mm.

 

Čištění:

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie:

Suchá směs, podobně jako jiné stavební materiály obsahující cement, mohou mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznici. Při práci chraňte ruce rukavicemi, při přípravě směsi chraňte oči brýlemi nebo ochranným štítem, dýchací ústrojí respirátorem. Na hmotu bylo vydáno Prohlášení o shodě a Bezpečnostní list – Xi dráždivý. Nebezpečnost přípravku způsobuje cement podle ČSN EN 197-1, označení ES 266-43-4. Po ukončení prací je nutno důkladně si umýt ruce mýdlem a ošetřit je vhodným ochranným krémem. Likvidace nepoužitelných zbytků se provádí zkropením vodou a po vytvrdnutí se deponuje na skládku jako inertní stavební odpad.

R věty (specifická rizikovost) R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S věty (pokyny pro bezpečné nakládání) S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 36/37/39 Používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. V případě problémů a najasností kontaktujte technické oddělení. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o lepení obkladů a dlažeb.

 

Jak na to?

http://www.weber-terranova.cz/obklady-a-dlazby/radce-weber/problemy-a-reseni.html