Weber.for Klasik – lepící tmel na obklady a dlažby

Mrazuvzdorný cementový lepicí tmel na lepení obkladů a dlažeb.

Kategorie:

Popis

Popis:

Mrazuvzdorný cementový lepicí tmel na lepení obkladů a dlažeb.

– pro lepení obkladů i dlažeb v interiéru

– vhodné pro nasákavé dlaždice o rozměrech max. 20 x 20 cm

– pro lepení soklů

– třída C1T

 

Pro minerální podklady jako je vápenocementová omítka a beton. Podlahy ve vlhkých provozech. K lepení keramických obkladů, nasákavých dlažeb do rozměrů 20×20 cm. Nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

 

Technické údaje:

Na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Reakce na oheň třída A1/A1fl

Počáteční tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2

Tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 0,5 N/mm2

Tahová přídržnost po uložení v teple ≥ 0,5 N/mm2

Vysoká tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení ≥ 0,5 N/mm2

Doba zavadnutí: tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2

Spotřeba 4 kg/m2

 

Hmotnost: 25 kg

Počet ks / pal.: 42

 

Manuály:

Všeobecné požadavky pro podklad:

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použit na penetraci weber.favo haft ředěný s vodou v poměru 1:2. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.favo haft neředěný.

 

Podmínky pro zpracování:

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do 25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka, průvanu.

 

Aplikace:

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5,5 – 6l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Necháme 5 minut odležet a po té ještě jednou krátce promícháme.

Tmel aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6×6 nebo 8×8 mm dle velikosti dlaždic. Větší rozměry dlaždic např. 20×20 cm doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva tmelu 1-2 mm silná. U soklů doporučujeme maximální velikost dlaždic 15×10 cm, lepení stejnou metodou. Po osazení dlaždice do tmelu poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací hmotu aplikujeme po 24 hodinách.

Nářadí:

Vědro, vrtaška s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6, 8×8, 10×10 mm (dle velikosti dlaždic).

 

Čištění:

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

 

Upozornění:

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie:

Suchá směs, podobně jako jiné stavební materiály obsahující cement, mohou mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznici. Při práci chraňte ruce rukavicemi, při přípravě směsi chraňte oči brýlemi nebo ochranným štítem, dýchací ústrojí respirátorem. Na hmotu bylo vydáno Prohlášení o shodě a Bezpečnostní list – Xi dráždivý. Nebezpečnost přípravku způsobuje cement podle ČSN EN 197-1, označení ES 266-43-4. Po ukončení prací je nutno důkladně si umýt ruce mýdlem a ošetřit je vhodným ochranným krémem. Likvidace nepoužitelných zbytků se provádí zkropením vodou a po vytvrdnutí se deponuje na skládku jako inertní stavební odpad.

R věty (specifická rizikovost) R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S věty (pokyny pro bezpečné nakládání) S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 36/37/39 Používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. V případě problémů a nejasností kontaktujte technické oddělení. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o lepení obkladů a dlažeb.

 

Jak na to?

http://www.weber-terranova.cz/obklady-a-dlazby/radce-weber/problemy-a-reseni.html