Weber.dur štuk EX – vnější štuková omítka

Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro ruční zpracování.

Kategorie:

Popis

Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro ruční zpracování.

– jednosložková suchá omítka pro vnitční i vnější použití

– pro provádění štukových vrstev

– pro ruční zpracování

– finální vrstva na jádrovou omítku

 

Je určena k provádění vnitřních i vnějších štukových omítek v tloušťce do 2 mm. Slouží jako finální vrstva na jádrovou omítku.

 

Technické údaje:

Zrnitost: 0,5 mm

Spotřeba: suchá směs (tl. 1 – 2 mm) cca 1,8 – 3,5 kg/m2

Hmota na bázi anorganických pojiv , křemenného písku, modifikujících přísad.
Reakce na oheň: A1

Absorpce vody: W0

Propustnost vodních par: 15

Přídržnost: 0,2 N/m 2

FP: A.

Tepelná vodivost: 0,62 W/m.K.

Trvanlivost 15 cyklů dle ČSN 72 2452

Pevnost v tlaku CS II

Objemová hmotnost v suchém stavu: 1610 kg/m3

Doba zpracovatelnosti 90 minut.

 

Hmotnost: 25 kg

Počet ks / pal.: 42

 

Manuály:
Všeobecné požadavky pro podklad:

Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před nanesením hmoty doporučujeme podklad zdrsnit mřížkovou škrabkou a navlhčit.

 

Podmínky pro zpracování:

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 do +30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

 

Aplikace:

Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 6,1 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci cyklu byla požadované konzistence.
Natahování omítky se provádí nerezovým hladítkem v tloušťce do 2 mm.
Úprava povrchu se provede molitanovým nebo houbovým hladítkem.

 

Nářadí:

Míchačka s nuceným mícháním, zednická lžíce, hladítko (nerezové, molitanové, houbové).

 

Čištění:

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie:

Suchá směs, podobně jako jiné stavební materiály obsahující cement, mohou mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznici. Při práci chraňte ruce rukavicemi, při přípravě směsi chraňte oči brýlemi nebo ochranným štítem, dýchací ústrojí respirátorem. Na hmotu bylo vydáno Prohlášení o shodě a Bezpečnostní list – Xi dráždivý. Nebezpečnost přípravku způsobuje cement podle ČSN EN 197-1, označení ES 266-43-4 a vápenný hydrát dle ČSN EN 459-1. Po ukončení prací je nutno důkladně si umýt ruce mýdlem a ošetřit je vhodným ochranným krémem. Likvidace nepoužitelných zbytků se provádí zkropením vodou a po vytvrdnutí se deponuje na skládku jako inertní stavební odpad.

R věty (specifická rizikovost) R 36/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S věty (pokyny pro bezpečné nakládání) S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 22 Nevdechujte prach S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 37/39 Používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o provádění omítkářských prací.

 

Jak na to?

http://www.weber-terranova.cz/zakladni-omitkove-a-maltove-smesi/radce-weber/problemy-a-reseni.html